NFT Đêm Nghỉ tạo giá trị thặng dư cho Token Lynkey